Skip to content Skip to footer

RODO

Szanowni Państwo,

RVT Spółka z o.o. stosuje zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z następujących aktów prawnych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowy i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania. Dane osobowe w RVT Spółka z o.o. są:

 1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przy czym dalsze przetwarzanie do celów archiwizacji w interesie publicznym lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla osiągnięcia celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych („ograniczenie przechowywania”);
 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Możemy przetwarzać dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy lub w związku z zamiarem zawarcia umowy, w tym do:

 • realizacji umów;
 • obsługi ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia;
 • obsługi Pani/Pana prośby o sporządzenie i przesłanie oferty produktu lub usługi, które Pani/Pan do nas kieruje;
 • windykacji należności;
 • dochodzenie i obrona roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych;
 • w celach podatkowych i rachunkowych.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: office@rvt-pl.com.

Subscribe for the updates!